வணக்கம் நிகழ்ச்சி நிரல்

வரிசை எண்
நேரம்
நிகழச்சி நிரல்
1
6-8
பக்தி பாடல்கள்
2
8-1
காலை  வணக்கம்
3
11-1
உங்கள் விருப்பம் 
4
1-3
ரேட்ரோ  ரெகார்ட்ஸ் 
5
3-5
அஞ்சறைப்  பெட்டி
6
5-7
இனிய மாலை  
7
7-9
காதல் காதல்  
8
9-6
இடைவிடாத பாடல்கள்